Dé specialist in rioleringsonderdelen en pomptechniek!
Winkelwagentje

Geen producten

Afdrukken  

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden gedeponeerd d.d. 19 januari 2012 k.v.k. te Utrecht

1. Algemeen
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten, leveringen en overige rechtsverhoudingen tussen Rioleringsmarkt.nl en eventuele alle aan haar gelieerde ondernemingen, hierna ‘Rioleringsmarkt.nl', met de koper.
1.2. Met plaatsing van een bestelling gaat de koper akkoord met deze algemene voorwaarden. Eventuele algemene (inkoop-)voorwaarden van de koper zijn niet van toepassing.
1.3. Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend, indien schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Aanbiedingen
2.1. Al onze aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en gelden uitsluitend voor de erin genoemde hoeveelheden.
2.2. Deze aanbiedingen zijn eerst bindend na schriftelijke bevestiging door de directie.

3. Veranderingen
3.1. De koper kan een koopovereenkomst alleen wijzigen of annuleren na schriftelijke toestemming van Rioleringsmarkt.nl.

4. Prijzen & prijsverhogingen:
4.1. Prijsverhogingen als gevolg van wijzigingen in de kostprijs (bijv. grondstoffen, hulpmaterialen, onderdelen welke van derden betrokken of verhogingen van lonen, sociale lasten etc,) kunnen worden doorberekend aan de koper.

5. Verstrekte opdrachten en bestellingen.
5.1. Vertegenwoordigers en agenten of andere leden van ons personeel bezitten geen afsluitbevoegdheid. Door deze personen aangegane overeenkomsten of afspraken zijn alleen bindend nadat deze schriftelijk door de bevoegde directie of personen met de benodigde procuratie zijn bevestigd.

6. Maatwerk
6.1. Rioleringsmarkt.nl levert ook maatwerkproducten, door modificatie van bestaand product of volledig in eigen beheer
6.2. Rioleringsmarkt.nl is gerechtigd om voor afgaand aan de aanvang van de productie van maatwerkproducten een vooruit betaling tot 100% te verlangen.

7. Levering en verzending:
7.1. Bovenop de kosten van de bestelling worden leveringskosten gefactureerd.
7.2. De verkochte goederen reizen voor risico en rekening van de koper.
7.3. De koper verplicht zich de goederen in ontvangst te nemen en zorgt voor de lossing ervan op de afgesproken plaats. Indien de koper de levering niet in ontvangst neemt worden deze goederen gelost door Rioleringsmarkt.nl op risico van de koper.
7.4. Eventuele overige bijkomende kosten gemaakt t.b.v. de aflevering komen ten laste van de koper.
7.5. Rioleringsmarkt.nl is vrij in de keuze van transport, waarbij zoveel mogelijk rekening gehouden zal worden met de wensen van de koper.
7.6. Verwekte goederen worden geacht te zijn goedgekeurd door de koper.

8. Levertijd
8.1. De door Rioleringsmarkt.nl aangegeven levertijd geven slechts een indicatie. Rioleringsmarkt.nl is hierbij afhankelijk van haar leveranciers.
8.2. Een eventuele overschrijding van de opgegeven levertermijn geeft de koper nimmer het recht de overeenkomst te ontbinden, schadevergoeding te vorderen of de ontvangst van de levering te weigeren.

9. Retourzendingen
9.1. Door de koper geaccepteerde goederen worden niet door ons teruggenomen, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen of tenzij door de koper is aangetoond dat sprake is van een gebrek.
9.2. Goederen reizen in geval van een retourzending voor rekening en risico van de koper en dienen onbeschadigd en in bruikbare staat op het terrein van Rioleringsmarkt.nl te worden afgeleverd.
9.3. Als tussen koper en Rioleringsmarkt.nl retourname is overeen gekomen zal de Rioleringsmarkt.nl koper hier
retourname kosten voor in rekening brengen, mits anders overeengekomen.

10. Maten en gewicht
10.1. Alle gehanteerde maten, gewichten en afbeeldingen zijn slechts een indicatie en zijn der halve niet bindend.

11. Inbouwen & verwerking vlg. de voorschriften
11.1. Het inbouwen en de verwerking van de door Rioleringsmarkt.nl geleverde producten dient te geschieden vlg. de opgegeven voorwaarden en voorschriften, deze zijn ook terug te vinden op www.Rioleringsmarkt.nl.nl bij onduidelijkheid dient Rioleringsmarkt.nl de koper dit schriftelijk te verstrekken. Als de koper de producten inbouwt of verwerkt zonder deze voorschriften of niet conform deze voorschriften is dat geheel voor risico koper.

12. Intellectueel eigendom
12.1. Alle mogelijke intellectuele eigendomsrechten die bestaan op producten van Rioleringsmarkt.nl, zoals octrooien, auteursrechten, modellen etc. blijven te allen tijde rusten bij Rioleringsmarkt.nl. Niets mag zonder schriftelijke toestemming worden gebruikt, gekopieerd of aan derden ter hand worden gesteld.
12.2. Door ons in opdracht van de koper vervaardigde tekeningen, modellen, mallen of matrijzen t.b.v. maatwerk blijven eigendom van Rioleringsmarkt.nl.
12.3. De koper vrijwaart Rioleringsmarkt.nl voor alle aanspraken van derden in verband met inbreuken op intellectuele eigendomsrechten op door haar aangeleverde specificaties, tekeningen, modellen etc..

13. Garantie
13.1. De koper heeft recht op herstel van goederen of - indien zulks niet mogelijk blijkt - op gratis herlevering van hetzelfde of een vergelijkbaar product, voorzover sprake is van fabricage- of materiaalfout. Gebreken dienen door de koper aangetoond te worden.
13.2. Elk beroep van de koper op garantie vervalt na verloop van 1 jaar danwel indien de geleverde producten niet zijn gebruikt voor het doel waarvoor zij bestemd zijn en/of niet onder normale omstandigheden zijn gebruikt, danwel indien de de koper zelf of derden zonder voorafgaande toestemming van Rioleringsmarkt.nl reparatiewerkzaamheden heeft (laten) verricht(en) aan het product en/of Rioleringsmarkt.nl niet in staat is gesteld het gebrek te onderzoeken.
13.3. Garantieaanspraken bestaan slechts voor zover de koper Rioleringsmarkt.nl binnen 48 uur na het ontdekken van een fout of gebrek schriftelijk op de hoogte heeft gesteld en aan al zijn financiële verplichtingen jegens Rioleringsmarkt.nl heeft voldaan.
13.4. Voorts gaan de verplichtingen van Rioleringsmarkt.nl wegens garantie niet verder dan waarop zij zelf ten opzichte van haar leverancier aanspraak kan maken.
13.5. Geen garantie wordt gegeven op accu's, batterijen, banden en andere slijtdelen. Voorts is Rioleringsmarkt.nl Milieu gerechtigd om geen of afwijkende garanties te verstrekken op afgeprijsde artikelen.
13.6. Eventuele garantie van Rioleringsmarkt.nl geldt niet indien en zolang de afnemer jegens Rioleringsmarkt.nl in verzuim is.

14. Reclame
14.1. De koper dient afnemer de afgeleverde producten onmiddellijk na aflevering te (doen) inspecteren.
14.2. Reclames betreffende manco's, gewichten, aantal of rekeningen moeten binnen 8 werkdagen na aflevering van de goederen schriftelijk en onder beschrijving van het gestelde gebrek worden ingediend bij Rioleringsmarkt.nl. Indien door de koper niet binnen deze termijn wordt gereclameerd, geldt dat de goederen correct zijn en op de juiste plaats zijn.
14.3. Rioleringsmarkt.nl is niet aansprakelijk voor eventuele gebreken aan geleverde goederen
14.4. Klachten over facturen dienen eveneens binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te zijn ingediend.
14.5. De koper verliest alle rechten en hem op grond van gebrekkigheid toekomende bevoegdheden indien hij niet binnen de hierboven vermelde termijnen heeft gereclameerd en/of Rioleringsmarkt.nl niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen.
14.6. Reclames geven geen recht om de betaling over het niet betwiste gedeelte van de vordering op te schorten.

15. Betalingen
15.1. De prijzen vermeld op Rioleringsmarkt.nl zijn gebaseerd op een contante betaling bij levering of op voorruit betaling via de bank (iDeal). Betalingen voor maatproducten dienen ten allertijden voor productie te zijn voldaan.
15.2. Schuldvergelijking, compensatie of verrekening is niet toegestaan.
15.3. De koper is na het verstrijken van de betaaltermijn van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling vereist is. Zodra sprake is van verzuim is de koper een vertragingsrente van 1,5% per maand verschuldigd.
15.4. Alle buitengerechtelijke en gerechtelijk kosten, welke door niet betaling worden veroorzaakt, zijn voor rekening van de koper. De buitengerechtelijke kosten worden gelijkgesteld aan Rapport Voorwerk II.
15.5. Alle buitengerechtelijke en gerechtelijk kosten, welke door niet betaling worden veroorzaakt, zijn voor rekening van de koper. De buitengerechtelijke kosten worden in beginsel gesteld op 10% van de openstaande factuur, tenzij deze hoger zijn.

16. Eigendomsvoorbehoud
16.1. De door Rioleringsmarkt.nl aan de koper geleverde goederen blijven te allen tijden eigendom van Rioleringsmarkt.nl, zolang de koper het verschuldigde bedrag, met inbegrip van eventuele rente en kosten, niet heeft betaald.
16.2. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rioleringsmarkt.nl en zolang de koopprijs aan Rioleringsmarkt.nl niet is voldaan, staat het de koper niet vrij de door Rioleringsmarkt.nl geleverde goederen door te verkopen of aan derden in pand, bruikleen, bewaring of consignatie te geven of als zekerheid aan derden in eigendom over te dragen.
16.3. Indien de koper de goederen verwerkt, waarmee de eigendomsrechten van Rioleringsmarkt.nl op de goederen verloren zouden gaan, draagt de koper reeds nu vooralsnog die goederen onmiddellijk aan Rioleringsmarkt.nl in eigendom over voor de nakoming van zijn verplichtingen aan ons, welke overdracht wij hierbij reeds nu vooralsnog aanvaarden.
16.4. De koper draagt het risico van alle schaden, welke aan deze goederen zouden kunnen ontstaan vanaf het moment, dat de levering geacht wordt te hebben plaatsgevonden. Hij is derhalve verplicht de goederen op de door ons in rekening gebrachte factuurwaarden tegen alle calamiteiten te verzekeren.
16.5. Indien van toepassing, moeten dan de verzekeringspenningen aan Rioleringsmarkt.nl betaald worden. Rioleringsmarkt.nl kan de koper te allen tijde verplichten deze vordering op de verzekeraars aan haar te cederen.

17. Overmacht
17.1. Indien door niet bekende omstandigheden of overmacht blijkt, dat de opdracht onuitvoerbaar is, heeft Rioleringsmarkt.nl het recht de opdracht te wijzigen, zodat uitvoering weer mogelijk is, tenzij uitvoering door overmacht onmogelijk is.
17.2. Indien uit de gewijzigde opdracht meer- of minder kosten voortvloeien, zullen deze partijen worden verrekend binnen een termijn van 30 dagen nadat is vastgesteld dat de opdracht niet (verder) kan worden uitgevoerd.
17.3. Onder overmacht wordt onder meer verstaan onvoorziene omstandigheden, waardoor naleving van de overeenkomst door de koper niet meer kan worden verlangd. Hieronder zijn begrepen oorlog, oorlogsgevaar, oproer, werkstaking, ontploffing, overstroming, inbraak, ingrijpende transportmoeilijkheden, ingrijpende storingen in het bedrijf of andere buitengewone omstandigheden als belemmerende maatregelen van enige overheid, kortom alle omstandigheden die buiten controle of zeggenschap van Rioleringsmarkt.nl vallen.

18. Aansprakelijkheid
18.1. Behoudens grove schuld of opzet van Rioleringsmarkt.nl is de aansprakelijkheid van Rioleringsmarkt.nl te allen tijde beperkt tot de betreffende koopsom (exclusief BTW) van het door de koper gekochte product. Indien de koopsom onbekend is dan blijft de aansprakelijkheid van Rioleringsmarkt.nl in ieder geval beperkt tot het bedrag waartoe haar bedrijfsaansprakelijkheids-verzekeraar dekking biedt.
18.2. Rioleringsmarkt.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade van de koper of derden, zoals bijvoorbeeld gevolgschade, gederfde winst, immateriële schade, bedrijfs-, inkomens- of milieuschade.
18.3. De koper vrijwaart Rioleringsmarkt.nl voor alle aanspraken van haar eigen relaties uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade of kosten die verband houden met de levering van de zaken aan de koper door Rioleringsmarkt.nl.

19. Geschillen en toepasselijk recht
19.1. Alle geschillen die tussen koper en Rioleringsmarkt.nl ontstaan en welke niet in overleg kunnen worden opgelost zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.
19.2. Op alle rechtsverhoudingen met de koper, ook al is deze buiten Nederland gevestigd, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Partijen sluiten de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag uitdrukkelijk uit.